Ετικέτα: Συνεχές Ρεύμα

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — έντα­ση ρεύ­μα­τος

Εδώ μπο­ρείς να βρεις κάποιες θεω­ρη­τι­κές επι­ση­μάν­σεις για το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και μεθο­δο­λο­γία βασι­κών ασκή­σε­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Φόρ­τω­ση… ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ηλεκτρική ενέργεια

Ενέρ­γεια και ισχύς του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Για τη λει­τουρ­γία των ηλε­κτρι­κών συσκευών απαι­τεί­ται ενέρ­γεια, την οποία της προ­σφέ­ρει μία ηλε­κτρι­κή πηγή. Η ενέρ­γεια αυτή ονο­μά­ζε­ται ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Παρου­σί­α­ση Ακο­λου­θεί παρου­σί­α­ση για την ενέρ­γεια και την ισχύ του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, το φαι­νό­με­νο Joule και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα. Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει δου­λειά του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. αξιο­λο­γω τι εμα­θα