αλληλεπιδράσεις

Αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές των οργα­νι­σμών

Αλλη­λε­πι­δρά­σεις & προ­σαρ­μο­γές — χαμαι­λέ­ο­ντας, Φωτο­γρα­φία από Steffen Wachsmuth από το Pixabay Οι οργα­νι­σμοί που ζουν στη γη εμφα­νί­ζουν πολύ δια­φο­ρε­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Ποιο ρόλο παί­ζει το περι­βάλ­λον που ζουν και οι μετα­ξύ τους αλλη­λε­πι­δρά­σεις στον τρό­πο που εξε­λίσ­σο­νται; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ✔ Αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές