Ηλεκτρικός σπινθήρας

Αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου

Εδώ θα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και κάποιες εφαρ­μο­γές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Δυο σημα­ντι­κές ιδιό­τη­τες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ