Ετικέτα: Διαστημικά Ταξίδια

Καμπύλωση χωροχρόνου

Οδύσ­σεια του δια­στή­μα­τος: Το Δια­πλα­νη­τι­κό Δίκτυο Μετα­φο­ράς

Ξεκι­νώ­ντας μια και­νού­ρια ανα­ζή­τη­ση στον Μεσο­πλα­νη­τι­κό Χώρο, ας θυμη­θού­με την τελευ­ταία παρά­γρα­φο της προη­γού­με­νης ανάρ­τη­σης.  «Το επό­με­νο στά­διο των προ­σπα­θειών επί­τευ­ξης της μέγι­στης «ενερ­γεια­κής οικο­νο­μί­ας» των δια­στη­μι­κών απο­στο­λών, έχει σημείο εκκί­νη­σης τις προ­σπά­θειες επί­λυ­σης από τον εξέ­χο­ντα Γάλ­λο μαθη­μα­τι­κό Jules-Henri Poincaré (1854 – 1912) του προ­βλή­μα­τος των τριών σωμά­των, σταθ­μούς τα αστα­θή Λαγκραν­ζια­νά σημεία, χαο­τι­κά…
Read more

Οδύσ­σεια του Δια­στή­μα­τος: Τα δια­πλα­νη­τι­κά ταξί­δια και η βαρυ­τι­κή σφεν­δό­νη

«‘οἱ δὲ δύω σκό­πε­λοι ὁ μὲν οὐρα­νὸν εὐρὺν ἱκά­νειὀξείῃ κορυ­φῇ, νεφέ­λη δέ μιν ἀμφι­βέ­βη­κεκυα­νέη: τὸ μὲν οὔ ποτ᾿ ἐρω­εῖ, οὐδέ ποτ᾿ αἴθρηκεί­νου ἔχει κορυ­φὴν οὔτ᾿ ἐν θέρει οὔτ᾿ ἐν ὀπώ­ρῃ.οὐδέ κεν ἀμβαίη βρο­τὸς ἀνὴρ οὐδ᾿ ἐπι­βαίη,οὐδ᾿ εἴ οἱ χεῖρές τε ἐεί­κο­σι καὶ πόδες εἶεν:πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περι­ξε­στῇ ἐικυ­ῖα.μέσ­σῳ δ᾿ ἐν σκο­πέ­λῳ ἔστι σπέ­ος ἠεροει­δές,πρὸς…
Read more