Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Δύνα­μη και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας

δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Πώς συν­δέ­ε­ται η δύνα­μη με τη μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας; Στα προη­γού­με­να μαθή­μα­τα δια­πί­στω­σες πως όταν η συνι­στα­μέ­νη των δυνά­με­ων που επι­δρούν σε ένα αντι­κεί­με­νο είναι μηδέν, τότε αυτό δια­τη­ρεί στα­θε­ρή την κινη­τι­κή του κατά­στα­ση. Τι συμ­βαί­νει όμως σε ένα σώμα, εφό­σον σε αυτό ασκού­νται δυνά­μεις των οποί­ων η συνι­στα­μέ­νη είναι δια­φο­ρε­τι­κή από το μηδέν;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.6 Δύνα­μη και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας


Δρα­στη­ριό­τη­τες και στοι­χεία θεω­ρί­ας

Δρα­στη­ριό­τη­τα 1: Στο πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο

Δρα­στη­ριό­τη­τα 2: Στο εικο­νι­κό εργα­στή­ριο

Δρα­στη­ριό­τη­τα 3: Τρι­βή και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας


ΔΥΝΑΜΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ — Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *