Ισορροπία δυνάμεων

Ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

…ή αλλιώς «ο πρώ­τος νόμος της κίνη­σης»

Τι χρειά­ζε­ται για να μπο­ρεί ένα σώμα να είναι ακί­νη­το — δηλα­λή να βρί­σκε­ται σε ισορ­ρο­πία — ή να κινεί­ται αδιά­κο­πα με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα; Η απά­ντη­ση στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος της ερώ­τη­σης είναι μάλ­λον εύκο­λη: όταν δεν υπάρ­χει κίνη­ση δεν υπάρ­χει δύνα­μη. Τι γίνε­ται όμως με το δεύ­τε­ρο σκέ­λος; Η εμπει­ρία μάς ωθεί σε μια βια­στι­κή απά­ντη­ση: για να μπο­ρεί να δια­τη­ρεί­ται η κίνη­ση ενός σώμα­τος θα πρέ­πει να επι­δρά­ει σε αυτό μια δύνα­μη που θα τη συντη­ρεί.

Ισχύ­ει όμως κάτι τέτοιο; Είναι πράγ­μα­τι απα­ραί­τη­τη η άσκη­ση δύνα­μης για να δια­τη­ρη­θεί η ταχύ­τη­τα ενός παγο­δρό­μου που γλυ­στρά­ει δίχως τρι­βές στον πάγο; Επι­πλέ­ον, πότε δύο ή περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις είναι σε ισορ­ρο­πία; Τι συμ­βαί­νει στην κίνη­ση ενός σώμα­τος όταν η συνι­στα­μέ­νη των δυνά­με­ων που ενερ­γούν σε αυτό είναι μηδέν; Εδώ θα βρεις στοι­χεία θεω­ρί­ας, δρα­στη­ριό­τη­τες και φύλ­λα εργα­σί­ας για τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.4 Δύνα­μη και ισορ­ρο­πία (ebooks.edu.gr)


Τα Voyagers & ο πρώ­τος νόμος του Νεύ­τω­να

Έχουν περά­σει πολ­λά χρό­νια από τότε που οι δια­στη­μο­συ­σκευ­ές της NASA Voyager 1 και 2 ξεκί­νη­σαν το δια­στη­μι­κό τους ταξί­δι. Σε αυτό το χρο­νι­κό διά­στη­μα άλλα­ξαν την εικό­να που είχα­με για τους εξω­τε­ρι­κούς πλα­νή­τες του Ηλια­κού μας Συστή­μα­τος επαυ­ξά­νο­ντας τις γνώ­σεις μας γι’ αυτούς. Τα voyagers είναι οι πρώ­τες δια­στη­μο­συ­σκευ­ές οι οποί­ες κατά­φε­ραν να δια­φύ­γουν από τα στε­νά όριά του.

Το Voyager 1 εκτο­ξεύ­τη­κε στις 5 Σεπτεμ­βρί­ου 1977, 16 ημέ­ρες μετά το Voyager 2, το οποίο και προ­σπέ­ρα­σε λίγους μήνες αργό­τε­ρα κοντά στη Ζώνη των Αστε­ροει­δών του ηλια­κού μας συστή­μα­τος. Από τότε ταξι­δεύ­ει µε ταχύ­τη­τα μεγα­λύ­τε­ρη από 50.000km/h.

Αυτή τη στιγ­μή το Voyager 1 έχει δρα­πε­τεύ­σει από το ηλια­κό μας σύστη­μα και Περι­πλα­νιέ­ται στο μεσο­α­στρι­κό χώρο του Γαλα­ξία μας, μακριά από τον ήλιο και τους πλα­νή­τες. Περι­μέ­νει, ίσως, στο απώ­τε­ρο μέλ­λον να το ανα­κα­λύ­ψει κάποιος άλλος, εξω­γή­ι­νος δια­στη­μι­κός ταξι­δευ­τής.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Μία εύκο­λη εισα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων.


ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δρα­στη­ριό­τη­τες με βάση την προ­σο­μοί­ω­ση και θεω­ρία.


ΒΙΝΤΕΟ

  • Newton in Space
    (Από το εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα της Ευρω­παϊ­κής Δια­στη­μι­κής Εται­ρεί­ας, πει­ρά­μα­τα στον Διε­θνή Δια­στη­μι­κό Σταθ­μό)
  • 1ος νόμος Νεύ­τω­να στην αλη­θι­νή ζωή (Αδρά­νεια)
  • Αδρά­νεια — Inertia | Eureka (1981)
    Animation για τον 1ο Νόμο του Νεύ­τω­να από τη σει­ρά Eureka! (1981) της κανα­δι­κής τηλε­ό­ρα­σης TVO.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στα ελλη­νι­κά…

Στα αγγλι­κά…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *