βραχυκύκλωμα

Βρα­χυ­κύ­κλω­μα και ασφά­λειες

Θα έρι­χνες ποτέ ένα μαχαί­ρι μέσα σε μία τοστιέ­ρα που λει­τουρ­γεί; Η ηλε­κτρο­πλη­ξία δεν είναι το μόνο που πρέ­πει να φοβά­σαι. Υπάρ­χει και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα που μπο­ρεί να την κάψει. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια τι ειναι το βρα­χυ­κυ­κλω­μα; Για να λει­τουρ­γή­σει η αντί­στα­ση στο εσω­τε­ρι­κό της τοστιέ­ρας, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα πρέ­πει να…
Read more