Αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στο ζωι­κό βασί­λειο

Πώς ανα­πα­ρά­γο­νται οι ζωι­κοί οργα­νι­σμοί; Ποιοι είναι οι τρό­ποι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ασπόν­δυ­λων και των σπον­δυ­λω­τών ζώων; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.3 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ