Κατηγορία: Φυσικη Β Λυκειου Γ. Π.

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — έντα­ση ρεύ­μα­τος

Εδώ μπο­ρείς να βρεις κάποιες θεω­ρη­τι­κές επι­ση­μάν­σεις για το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και μεθο­δο­λο­γία βασι­κών ασκή­σε­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Φόρ­τω­ση… ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρικές δυνάμεις σε φορτισμένες σφαίρες

Επα­νά­λη­ψη στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ μπο­ρείς να βρεις φύλ­λα εργα­σί­ας και ασκή­σεις για την επα­νά­λη­ψη στο πρώ­το κεφά­λαιο της φυσι­κής γενι­κής παι­δί­ας Β Γε. Λ. που αφο­ρά στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Από το Ylikonet)

Ηλεκτρικό δυναμικό

Ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια και δυνα­μι­κό

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στην ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, το δυνα­μι­κό και τη δια­φο­ρά δυνα­μι­κού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.3 Ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια 1.4 Δυνα­μι­κό — δια­φο­ρά δυνα­μι­κού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Από τον Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο) ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δυναμικές γραμμές που δημιουργούν ένα ή περισσότερα σημειακά ηλεκτρικά φορτία

Ηλε­κτρι­κό πεδίο, έντα­ση πεδί­ου και δυνα­μι­κές γραμ­μές

Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με το ηλε­κτρι­κό πεδίο, την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού πεδί­ου και τις ηλε­κτρι­κές δυνα­μι­κές γραμ­μές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.2 Ηλε­κτρι­κό πεδίο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Ηλε­κτρο­στα­τι­κό πεδίο (του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου) Ηλε­κτρι­κές δυνα­μι­κές γραμ­μές (του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Ηλεκτροστατική δύναμη

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις: ο νόμος του Coulomb

Τι είναι ο νόμος του Coulomb; Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τον νόμο που διέ­πει την ηλε­κτρο­στα­τι­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.1 Ο νόμος του Coulomb ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (Tου Ηλία Σιν­τσα­λή) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Νόμος Coulomb: Ερω­τή­σεις

Ηλεκτρικά φορτία σε σφαίρες και ράβδο μονωμένα από το περιβάλλον

Εισα­γω­γή στο στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ θα βρεις μια χρή­σι­μη παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με το στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. Θα θυμη­θείς τις έννοιες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και τους τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Εισα­γω­γι­κό ένθε­το ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της παρου­σί­α­σης έχει επι­με­λη­θεί ο Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος) ΒΙΝΤΕΟ για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό ΧΡΗΣΙΜΕΣ…
Read more

Ηλεκτρισμός

ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλει­στό κύκλω­μα

Στην ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση ανα­λύ­ο­νται θεω­ρη­τι­κά οι έννοιες της ηλε­κτρε­γερ­τι­κής δύνα­μης (ΗΕΔ) πηγής, της εσω­τε­ρι­κής αντί­στα­σης και της πολι­κής τάσης πηγής. Παρου­σιά­ζε­ται επί­σης ο τρό­πος που εφαρ­μό­ζε­ται ο νόμος του Ohm σε κλει­στό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα καθώς και η μέθο­δος χάρα­ξης της χαρα­κτη­ρι­στι­κής καμπύ­λης μίας πηγής. ψηφια­κο βιβλίο Ηλε­κτρερ­γε­τι­κή δύνα­μη (ΗΕΔ) πηγής Ο νόμος του Ohm για…
Read more

βραχυκύκλωμα

Βρα­χυ­κύ­κλω­μα και ασφά­λειες

Θα έρι­χνες ποτέ ένα μαχαί­ρι μέσα σε μία τοστιέ­ρα που λει­τουρ­γεί; Η ηλε­κτρο­πλη­ξία δεν είναι το μόνο που πρέ­πει να φοβά­σαι. Υπάρ­χει και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα που μπο­ρεί να την κάψει. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια τι ειναι το βρα­χυ­κυ­κλω­μα; Για να λει­τουρ­γή­σει η αντί­στα­ση στο εσω­τε­ρι­κό της τοστιέ­ρας, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα πρέ­πει να…
Read more

ηλεκτρική ενέργεια

Ενέρ­γεια και ισχύς του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Για τη λει­τουρ­γία των ηλε­κτρι­κών συσκευών απαι­τεί­ται ενέρ­γεια, την οποία της προ­σφέ­ρει μία ηλε­κτρι­κή πηγή. Η ενέρ­γεια αυτή ονο­μά­ζε­ται ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Παρου­σί­α­ση Ακο­λου­θεί παρου­σί­α­ση για την ενέρ­γεια και την ισχύ του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, το φαι­νό­με­νο Joule και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα. Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει δου­λειά του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. αξιο­λο­γω τι εμα­θα

σύνδεση σε σειρά

Συν­δε­σμο­λο­γία αντι­στα­τών σε σει­ρά και παράλ­λη­λα

Συν­δε­σμο­λο­γία αντι­στα­τών σε σει­ρά Παρου­σί­α­ση Μία σύντο­μη παρου­σί­α­ση για τους δύο δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα: σε σει­ρά και παράλ­λη­λα. Ισο­δύ­να­μη αντί­στα­ση: φύλ­λο εργα­σί­ας