Κατηγορία: Γεωλογια-Γεωγραφια

ηφαίστεια

Ηφαί­στειο: τo γήι­νο βασί­λειο της λάβας

Ηφαί­στειο: Φωτο­γρα­φία από Julius Silver από το Pixabay Πώς δημιουρ­γεί­ται ένα ηφαί­στειο; Ποια είναι τα συστα­τι­κά μέρη του; Σε ποια μέρη της γης βρί­σκο­νται; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις βασι­κά στοι­χεία για το βασί­λειο της λάβας. Ο κόσμος μας είναι γεμά­τος από αρχαία και σύγ­χρο­να ηφαί­στεια αλλά και πετρώ­μα­τα που προ­έρ­χο­νται από αυτά. Μπο­ρού­με…
Read more

Γεωλογία

Γεω­λο­γία για αρχά­ριους: ενδο­γε­νείς δυνά­μεις

Η γεω­λο­γία είναι η επι­στή­μη που μελε­τά τη Γη, τον γαλά­ζιο πλα­νή­τη μας που μετα­βάλ­λε­ται διαρ­κώς. Σε αυτό το άρθρο θα βρεις τη θεω­ρία προ­έ­λευ­σης των ηπεί­ρων, τη δομή του εσω­τε­ρι­κού της Γης, τις ενδο­γε­νείς δυνά­μεις, τα ηφαί­στεια, τους σει­σμούς και άλλους βασι­κούς γεω­λο­γι­κούς όρους. H Γη μετα­βάλ­λε­ται διαρ­κώς Η επι­φά­νεια της Γης αλλά­ζει διαρ­κώς.…
Read more