Κατηγορία: Φυσικη Α Λυκειου

Free man in motion image

Εισα­γω­γή στην κίνη­ση

Η κίνη­ση, από την απλή κίνη­ση ενός σώμα­τος στον χώρο μέχρι την περί­πλο­κη κίνη­ση των αστρο­νο­μι­κών αντι­κει­μέ­νων, απο­τε­λεί μία βασι­κή έννοια της Φυσι­κής. Πρό­κει­ται για ένα θέμα που έχει απα­σχο­λή­σει τους επι­στή­μο­νες εδώ και αιώ­νες και συνε­χί­ζει να εμπνέ­ει νέες ανα­κα­λύ­ψεις και ανα­πτύ­ξεις στον τομέα της φυσι­κής. Η μελέ­τη της κίνη­σης μας επι­τρέ­πει να κατα­νο­ή­σου­με…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας υλι­κού σημεί­ου

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Ισορ­ρο­πία υλι­κού σημεί­ου (ebooks.edu.gr) Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή…
Read more

Βαθμωτά και διανυσματικά μεγέθη

Βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη

Η ενό­τη­τα αυτή είναι αφιε­ρω­μέ­νη στα βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και στα δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη, τις ιδιό­τη­τες και τις δια­φο­ρές τους. Στη μελέ­τη της φυσι­κής συνα­ντά­με διά­φο­ρα φυσι­κά μεγέ­θη. Για κάποια από αυτά είναι αρκε­τό να γνω­ρί­ζου­με την τιμή τους. Για κάποια άλλα όχι. Με βάση αυτό το κρι­τή­ριο, τα φυσι­κά μεγέ­θη που ανή­κουν σε δύο μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες:…
Read more

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Μαθαί­νω τις δυνά­μεις παί­ζο­ντας

σωστό ή λάθος Κάνε μια μικρή επα­νά­λη­ψη στις δυνά­μεις και τους νόμους του Νεύ­τω­να, παί­ζο­ντας ένα ευχά­ρι­στο παι­χνί­δι σωστού/λάθους! Καθώς γυρί­ζει η κορ­δέ­λα, φέρ­νει μαζί της προ­τά­σεις που πρέ­πει να απο­φα­σί­σεις αν είναι σωστές ή λαν­θα­σμέ­νες. Όταν τελειώ­σει το παι­χνί­δι μπο­ρείς να δεις το σκορ σου. Καλή επι­τυ­χία! Δοκί­μα­σε τις γνώ­σεις σου Εδώ μπο­ρείς να…
Read more

Νερόμυλος (Μηχανική ενέργεια)

Μηχα­νι­κή Ενέρ­γεια — Δια­τή­ρη­ση Μηχα­νι­κής Ενέρ­γειας

Τι είναι η μηχα­νι­κή ενέρ­γεια; Σε πάρα πολ­λά φαι­νό­με­να λαμ­βά­νει χώρα μετα­τρο­πή ενέρ­γειας από μία μορ­φή σε μία άλλη. Για παρά­δειγ­μα όταν μία μικρή μπά­λα πέφτει, η δυνα­μι­κή της ενέρ­γεια διαρ­κώς ελατ­τώ­νε­ται. Ταυ­τό­χρο­να αυξά­νε­ται η κινη­τι­κή της ενέρ­γεια, αφού αυξά­νε­ται διαρ­κώς η ταχύ­τη­τά της. Για να μπο­ρέ­σεις να κατα­λά­βεις καλύ­τε­ρα την έννοια της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας,…
Read more

βαρυτική δυναμική ενέργεια

Βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή Ενέρ­γεια

Πριν εξε­τά­σου­με τι είναι η βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, θα εξε­τά­σου­με συνο­πτι­κά τι είναι η δυνα­μι­κή ενέρ­γεια. ψηφια­κο βιβλιο 2.1 Δια­τή­ρη­ση της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας Ένα ελα­τή­ριο που έχει παρα­μορ­φω­θεί (π.χ. το συσπει­ρω­μέ­νο ελα­τή­ριο στο εσω­τε­ρι­κό ενός ρολο­γιού) απο­θη­κευ­μέ­νη ενέρ­γεια. Όταν το ελα­τή­ριο εκτεί­νε­ται, η ενέρ­γεια αυτή μετα­τρέ­πε­ται σε έργο για την λει­τουρ­γία του μηχα­νι­σμού του ρολο­γιού.…
Read more

Αγόρια που τραβούν κιβώτιο

Θεώ­ρη­μα μετα­βο­λής έργου — ενέρ­γειας

To Θεώ­ρη­μα Μετα­βο­λής Έργου Ενέρ­γειας ή όπως συχνά ανα­φέ­ρε­ται Θεώ­ρη­μα Μετα­βο­λής Κινη­τι­κής Ενέρ­γειας (Θ.Μ.Κ.Ε.), είναι ένα από τα βασι­κά θεω­ρή­μα­τα της μηχα­νι­κής και ανα­φέ­ρε­ται στη σχέ­ση μετα­ξύ του έργου που κάνει μια δύνα­μη σε ένα αντι­κεί­με­νο και της ενέρ­γειας που μετα­φέ­ρε­ται στο αντι­κεί­με­νο αυτό. Είναι ένα χρή­σι­μο εργα­λείο για την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των μηχα­νι­κής καθώς με…
Read more

κινητική ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια

Τι είναι η κινη­τι­κή ενέρ­γεια; Στο εισα­γω­γι­κό μάθη­μα του κεφα­λαί­ου έγι­νε μια εισα­γω­γή στην έννοια του έργου δύνα­μης. Εκεί είδες πως το έργο στην ουσία είναι ενέρ­γεια η οποία μετα­βι­βά­ζε­ται ή μετα­τρέ­πε­ται από μία μορ­φή σε μία άλλη.  Ένα σώμα δεν μπο­ρεί να έχει έργο. Μπο­ρεί όμως να έχει ενέρ­γεια.  Μία από τις μορ­φές ενέρ­γειας που…
Read more

Δυνάμεις σε άλογο που σέρνει άμαξα

Έργο στα­θε­ρής δύνα­μης

Πώς μπο­ρού­με να βρού­με το έργο στα­θε­ρής δύνα­μης; Ένα άλο­γο που τρα­βά­ει μία άμα­ξα, λέμε ότι παρά­γει έργο. Ο άνε­μος που κινεί ένα ιστιο­φό­ρο, ο εργά­της που σέρ­νει ένα σακί τσι­μέ­ντου, ο παπ­πούς που σπρώ­χνει μία γλά­στρα στην αυλή παρά­γουν έργο. Λέμε, γενι­κά, πως μία δύνα­μη παρά­γει έργο όταν το σώμα στο οποίο αυτή ασκεί­ται…
Read more

ελεύθερη πτώση

Η ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των

Μοιά­ζει παρά­ξε­νο, όμως οι άνθρω­ποι άργη­σαν πολύ να ανα­κα­λύ­ψουν τη φυσι­κή πίσω από την ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των. Eπί δύο χιλιά­δες χρό­νια περί­που, από τον Αρι­στο­τέ­λη μέχρι τον Γαλι­λαίο, οι άνθρω­ποι πίστευαν ότι «τα βαρύ­τε­ρα σώμα­τα πέφτουν πιο γρή­γο­ρα». Και πώς να τους κατη­γο­ρή­σει κάποιος; Η καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία και η λογι­κή μας λένε ακρι­βώς…
Read more