Κατηγορία: Φυσικη Α Γυμνασιου

Τα βασι­κά στοι­χεία ενός απλού κυκλώ­μα­τος

Σκέ­φτη­κες ποτέ ποιος είναι ο δρό­μος από τον οποίο το ρεύ­μα φτά­νει στις ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές που χρη­σι­μο­ποιού­με; Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το απλό κύκλω­μα και τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί. ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Απλά κυκλώ­μα­τα από Dimitra

μέτρηση μήκους στην αρχαιότητα

Μέτρη­ση μήκους: μικρό παρά­θυ­ρο στην ιστο­ρία

Τι είναι το μήκος και με ποιον τρό­πο όμως το μετρά­με; Ποια μονά­δα μέτρη­σης χρη­σι­μο­ποιού­με; Ένα βιντε­ο­μά­θη­μα για τη μέτρη­ση του μήκους και τη μέση τιμή.

Όργανα ογκομέτρησης

Μέτρη­ση όγκου στο εργα­στή­ριο με ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο

Φωτο­γρα­φία: Όργα­να για την μέτρη­ση του όγκου στο εργα­στή­ριο. Πώς μπο­ρείς να μετρή­σεις τον όγκο μιας ποσό­τη­τας υγρού ή ενός στε­ρε­ού με ακα­νό­νι­στο σχή­μα; Στη διά­θε­σή σου έχεις έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο, διά­φο­ρα υγρά, όπως νερό οινό­πνευ­μα και λάδι και μια μικρή πέτρα ή ένα κομ­μά­τι πλα­στε­λί­νης. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μέτρη­ση…
Read more

Όργανα μέτρησης του όγκου

Παί­ζο­ντας με τον όγκο

Δε χρειά­ζε­ται να είσαι ο Αρχι­μή­δης για να μετρή­σεις τον όγκο ενός αντι­κει­μέ­νου με ακα­νό­νι­στο σχή­μα. Ούτε χρειά­ζε­σαι πολύ­πλο­κα όργα­να και δια­τά­ξεις. Ένα δοχείο με νερό, ένας ογκο­με­τρι­κός κύλιν­δρος και η καλή σου διά­θε­ση, αρκούν! ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σκέ­ψου και απά­ντη­σε στην ακό­λου­θη ερώ­τη­ση. Έπει­τα δες το βίντεο με ένα πραγ­μα­τι­κό πεί­ρα­μα στο εργα­στή­ριο για…
Read more

Καταστάσεις της ύλης

Οι κατα­στά­σεις των υλι­κών σωμά­των

Τα υλι­κά σώμα­τα που συνα­ντά­με στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, βρί­σκο­νται σε τρεις κατα­στά­σεις: στε­ρεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τη φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» στις μετα­βο­λές από τη μία κατά­στα­ση στην άλλη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Φυσι­κές κατα­στά­σεις των υλι­κών ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΗΣ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μέτρη­ση μάζας — Δρα­στη­ριό­τη­τες

Εικό­να: μέτρη­ση μάζας — διά­φο­ρα είδη ζυγών Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΘΕΩΡΙΑ Όταν φυσή­ξει, ο άνε­μος «παίρ­νει» τα φύλ­λο από χαρ­τί που είχα­με αφή­σει πάνω στο τρα­πέ­ζι και…
Read more

Εικονικό εργαστήριο εκκρεμούς

O Γαλι­λαί­ος και το απλό εκκρε­μές

Θα μπο­ρού­σες να χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις μια περιο­δι­κή κίνη­ση, όπως μια ταλά­ντω­ση, για τη μέτρη­ση του χρό­νου; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς ο Γαλι­λαί­ος χρη­σι­μο­ποί­η­σε την ταλά­ντω­ση ενός αιω­ρού­με­νου αντι­κει­μέ­νου για να μετρή­σει το χρό­νο. Επί­σης θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να διε­ρευ­νή­σεις δύο νόμους που διέ­πουν το απλό εκκρε­μές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις…
Read more

time

Μετρή­σεις χρό­νου — η ακρί­βεια

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την έννοια του χρό­νου, τις μονά­δες και τα όργα­να μέτρη­σής του καθώς και βασι­κά στοι­χεία θεω­ρί­ας για τις περιο­δι­κές κινή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις χρό­νου — η ακρί­βεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Θερμόμετρο - μέτρηση θερμοκρασίας

Θερ­μό­τη­τα — Θερ­μο­κρα­σία: η θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία

Η θερ­μο­κρα­σία και η θερ­μό­τη­τα είναι δύο εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές έννοιες. Δες το ακό­λου­θο κλι­πά­κι. Εδώ μπο­ρείς να βρεις το μάθη­μα από το σχο­λι­κό βιβλίο. Τι πρέ­πει να μάθω από αυτό το μάθη­μα; θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία: Εικο­νι­κό εργα­στή­ριο Τα ακό­λου­θα κλι­πά­κια έχουν φτια­χτεί με τη βοή­θεια προ­σο­μοιώ­σε­ων από στον ιστό­το­πο «Φυσι­κή και φωτο­γρα­φία». Σε καθέ­να από τα…
Read more

Πυκνότητας

«Μάντε­ψε τι»… με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας

Εύρε­ση πυκνό­τη­τας — Φωτο­γρα­φία από M. H. από το Pixabay Πώς μπο­ρού­με να «ανα­κα­λύ­ψου­με» από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ένα σώμα με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις σχε­τι­κή εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση και φύλ­λο εργα­σί­ας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχου­με ήδη δει εδώ, η πυκνό­τη­τα είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό μέγε­θος για ένα υλι­κό. Δηλα­δή, για δεδο­μέ­νες συν­θή­κες πίε­σης και θερ­μο­κρα­σί­ας, έχει…
Read more