Εφαρμογές στη θέση, τη μετατόπιση και το διάστημα

Εφαρ­μο­γές στη θέση, τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα

θέση, μετατόπιση, διάστημα

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εφαρ­μο­γές για την εμπέ­δω­ση των φυσι­κών μεγε­θών θέση, μετα­τό­πι­ση και διά­στη­μα καθώς και της έννοιας της τρο­χιάς, σχε­τι­κό animation και ηλε­κτρο­νι­κό quiz επα­νά­λη­ψης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ


(από τον ιστό­το­πο Φυσι­κή και Φωτο­γρα­φία)

  • Θέση — Μετα­τό­πι­ση

Στην ακό­λου­θη εφαρ­μο­γή βλέ­πεις έναν άνθρω­πο που κάνει πατί­νι. Με αυτήν μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την θέση και την μετα­τό­πι­ση ενός σώμα­τος σε μία ευθύ­γραμ­μη κίνη­ση.

Μπο­ρείς να σύρεις ως σημεία ανα­φο­ράς τα αντι­κεί­με­να που βρί­σκο­νται στην κάτω σει­ρά πάνω στον άξο­να. Μπο­ρείς επί­σης να σύρεις το άτο­μο που κάνει πατί­νι καθώς και τον άξο­να.

Για συνε­χείς μετα­το­πί­σεις επί­λε­ξε το αντί­στοι­χο πλή­κτρο.

Με το πλή­κτρο επα­νεκ­κί­νη­ση δια­γρά­φο­νται οι μετα­το­πί­σεις.

  • Τρο­χιά — μετα­τό­πι­ση

Με την ακό­λου­θη εφαρ­μο­γή μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την έννοια τρο­χιά καθώς και την δια­φο­ρά μετα­ξύ των εννοιών «μέτρο μετα­τό­πι­σης» και «μήκος δια­δρο­μής».

Μπο­ρείς να σύρεις το κίτρι­νο και το μαύ­ρο σημείο για να δεις την τρο­χιά και να σχε­διά­σεις την μετα­τό­πι­ση του σημεί­ου.

Με το πάτη­μα του πλή­κτρου play επα­να­λαμ­βά­νε­ται η δια­δρο­μή και σχε­διά­ζε­ται η μετα­τό­πι­ση του σώμα­τος.

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ


Στο παρα­κά­τω σύντο­μο animation μπο­ρείς να δεις πώς υπο­λο­γί­ζου­με τη θέση ενός κινη­τού, τη μετα­τό­πι­σή του και το διά­στη­μα που δια­νύ­ει.

Θέση, μετατόπιση, διάστημα: εφαρμογές

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *