Κατηγορία: Φυσική Β Γυμνασίου

surfboarding man

Η έννοια της Ενέρ­γειας

Η έννοια της ενέρ­γειας είχε ‑και εξα­κο­λου­θεί να έχει- κομ­βι­κή σημα­σία για τη φυσι­κή. Σε αυτό το άρθρο γίνε­ται μια στοι­χειώ­δης εισα­γω­γή στην έννοια αυτή η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ και Γ’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια (Β’ Γυμνα­σί­ου) ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια (Γ’ Γυμνα­σί­ου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Είναι αλή­θεια πως η έννοια…
Read more

Free train in motion image

Μαθαί­νω παί­ζο­ντας τις έννοιες της κίνη­σης

Ένα παι­χνί­δι ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου με ανα­τρο­φο­δό­τη­ση για την επα­νά­λη­ψη των βασι­κών εννοιών της κίνη­σης στη Β’ Γυμνα­σί­ου.

action adult art beauty

Δυνα­μι­κή ενέρ­γεια: μια «δύσκο­λη» περί­πτω­ση

Μάλ­λον γνω­ρί­ζεις πως δεν πρέ­πει ποτέ να κρε­μά­με βαριά αντι­κεί­με­να πάνω από το κρε­βά­τι μας. Για­τί; Μα διό­τι κάτι τέτοιο απο­τε­λεί μια δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση. Μια κατά­στα­ση, δηλα­δή, που μπο­ρεί να μας βλά­ψει. Όμως μια «δυνη­τι­κή βλά­βη» για τη φυσι­κή δεν είναι παρά η δυνα­τό­τη­τα ενός σώμα­τος να προ­κα­λέ­σει μια αλλα­γή! Και βέβαια αυτή η…
Read more

Car driving in speed motion - κινητική ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια: λίγα και εισα­γω­γι­κά

Η ενέρ­γεια εμφα­νί­ζε­ται με πολ­λές μορ­φές στον κόσμο που μας περι­βάλ­λει. Όμως μια προ­σε­κτι­κή ματιά μπο­ρεί να μας πεί­σει πως όλες τελι­κά ανά­γο­νται στις δύο θεμε­λιώ­δεις μορ­φές ενέρ­γειας: τη δυνα­μι­κή και την κινη­τι­κή. Εδώ θα επι­χει­ρή­σου­με μια σύντο­μη, εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση της κινη­τι­κής ενέρ­γειας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.2 Δυο βασι­κές μορ­φές ενέρ­γειας: Δυνα­μι­κή — κινη­τι­κή ενέρ­γεια…
Read more

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Έργο στα­θε­ρής δύνα­μης

Σε αυτό το άρθρο επι­χει­ρεί­ται μία εισα­γω­γή στην έννοια του έργου στα­θε­ρής δύνα­μης η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια ΕΡΓΟ Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο σχο­λι­κό βιβλiο η πρώ­τη αντί­λη­ψη για την έννοια του έργου φαί­νε­ται ότι προ­έρ­χε­ται από τους αρχαί­ους Έλλη­νες. Δημιουρ­γή­θη­κε ως απο­τέ­λε­σμα της προ­σπά­θειάς τους να ερμη­νεύ­σουν…
Read more

Ατμοσφαιρική πίεση: το πείραμα του Μαγδεμβούργου

Ατμο­σφαι­ρι­κή πίε­ση

Η γη περι­βάλ­λε­ται από ένα τερά­στιο αέρι­νο κάλυ­μα: την ατμό­σφαι­ρα. Πρό­κει­ται για ένα μείγ­μα αερί­ων, τον γνω­στό μας ατμο­σφαι­ρι­κό αέρα. Ο αέρας είναι δια­φα­νής και ίσως αυτό μας δίνει την εντύ­πω­ση πως δεν έχει και ιδιαί­τε­ρη επί­δρα­ση στη ζωή μας. Κι όμως! Ο αέρας που μας περι­βάλ­λει έχει μάζα και από τη γη ασκεί­ται σε…
Read more

astronauts-in-space

Μήκος δια­δρο­μής, μετα­τό­πι­ση, χρο­νι­κή διάρ­κεια

free background photos from pngtree.com Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τις έννοιες μήκος δια­δρο­μής (διά­στη­μα), μετα­τό­πι­ση, της χρο­νι­κή στιγ­μή και χρο­νι­κή διάρ­κεια (χρο­νι­κό διά­στη­μα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΒΙΝΤΕΟ Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και τις έννοιες της θέσης, του δια­στή­μα­τος, της…
Read more

εφαρμογές υδροστατικής πίεσης

Εφαρ­μο­γές υδρο­στα­τι­κής πίε­σης

Ας δού­με μερι­κές εφαρ­μο­γές υδρο­στα­τι­κής πίε­σης; Αφού μάθα­με το φυσι­κό μέγε­θος της υδρο­στα­τι­κής πίε­σης, ήρθε η ώρα να εξε­τά­σου­με ορι­σμέ­να φαι­νό­με­να που οφεί­λο­νται σε αυτήν και έχουν ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον αλλά και πολ­λές εφαρ­μο­γές στη ζωή  μας. Ας δού­με για­τί τα φράγ­μα­τα χτί­ζο­νται έτσι ώστε το πάχος τους να αυξά­νε­ται προς τη βάση, για­τί το νερό ισορ­ρο­πεί στο ύδιο ύψος από…
Read more

Υδροστατική πίεση

Η Υδρο­στα­τι­κή πίε­ση & ο αντί­στοι­χος νόμος

Τι είναι η υδρο­στα­τι­κή πίε­ση; Είδα­με ότι όταν ασκού­με δύνα­μη στο έμβο­λο μιας σύριγ­γας γεμά­της με νερό τότε δημιουρ­γεί­ται πίε­ση. Μετα­ξύ μας όμως, μέσα στη σύριγ­γα υπήρ­χε πίε­ση ακό­μα και προ­τού εμείς ασκή­σου­με δύνα­μη στο έμβο­λο! Αυτό μάλι­στα δεν ισχύ­ει μόνο στις σύριγ­γες αλλά και σε κάθε δοχείο με νερό στον πλα­νή­τη μας. Θα προ­σπα­θή­σου­με να…
Read more

Πίεση στα ρευστά - αρχή του Πασκάλ

Πίε­ση στα ρευ­στά & η αρχή του Πασκάλ

Πώς μπο­ρού­με να δια­πι­στώ­σου­με αν εμφα­νί­ζε­ται πίε­ση στα ρευ­στά; Επει­δή τα υγρά  και τα αέρια είναι εύπλα­στα,  δίνουν την εντύ­πω­ση ότι δεν μπο­ρούν να ασκή­σουν μεγά­λες δυνά­μεις και πιέ­σεις.  Αν, για παρά­δειγ­μα, πιέ­σου­με με το δάχτυ­λο  μας την επι­φά­νεια του νερού που ηρε­μεί μέσα σε ένα ποτή­ρι, αυτό υπο­χω­ρεί με ελά­χι­στη πίε­ση.  Θα δού­με όμως…
Read more