Κατηγορία: Βιντεομαθηματα

astronauts-in-space

Μήκος δια­δρο­μής, μετα­τό­πι­ση, χρο­νι­κή διάρ­κεια

free background photos from pngtree.com Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τις έννοιες μήκος δια­δρο­μής (διά­στη­μα), μετα­τό­πι­ση, της χρο­νι­κή στιγ­μή και χρο­νι­κή διάρ­κεια (χρο­νι­κό διά­στη­μα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΒΙΝΤΕΟ Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και τις έννοιες της θέσης, του δια­στή­μα­τος, της…
Read more

θέση, μετατόπιση, διάστημα

Εφαρ­μο­γές στη θέση, τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εφαρ­μο­γές για την εμπέ­δω­ση των φυσι­κών μεγε­θών θέση, μετα­τό­πι­ση και διά­στη­μα καθώς και της έννοιας της τρο­χιάς, σχε­τι­κό animation και ηλε­κτρο­νι­κό quiz επα­νά­λη­ψης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ (από τον ιστό­το­πο Φυσι­κή και Φωτο­γρα­φία) Στην ακό­λου­θη εφαρ­μο­γή βλέ­πεις έναν άνθρω­πο που κάνει πατί­νι. Με αυτήν μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την…
Read more

Ο Περιο­δι­κός Πίνα­κας των στοι­χεί­ων

Μέχρι το 1700 μ.Χ. ο άνθρω­πος είχε ανα­κα­λύ­ψει μόνο 15 χημι­κά στοι­χεία. Την επο­χή εκεί­νη βέβαια δεν υπήρ­χε ανά­γκη να τοπο­θε­τη­θούν τα στοι­χεία αυτά σε ομά­δες. Ήταν τόσο λίγα! Όμως το 1860 μ.Χ. ο άνθρω­πος, είχε ανα­κα­λύ­ψει περί­που 60 στοι­χεία. Τότε ήταν που γεν­νή­θη­κε η ανά­γκη της ταξι­νό­μη­σης των χημι­κών στοι­χεί­ων και μαζί της ο…
Read more

Πόλη και μέσα μεταφοράς

Η φυσι­κή γύρω μας: η ταχύ­τη­τα στη φύση

H ταχύ­τη­τα στη φύση

astronauts-in-space

Εισα­γω­γή στην περι­γρα­φή της κίνη­σης & η έννοια της θέσης

free background photos from pngtree.com Σε αυτό το μάθη­μα επι­χει­ρεί­ται μια εισα­γω­γή σε βασι­κά φυσι­κά μεγέ­θη τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­με για την περι­γρα­φή της κίνη­σης. Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με την έννοια της θέσης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και…
Read more