Οργάνωση πολυκύτταρων οργανισμών - είδη ιστών

Οργά­νω­ση πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών — είδη ιστών

είδη ιστών - ανάπτυξη ανθρώπου

Η οργά­νω­ση είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή ιδιό­τη­τα του έμβιου κόσμου.

Πώς οργα­νώ­νο­νται, λοι­πόν, οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί ώστε να πραγ­μα­το­ποιού­νται απο­τε­λε­σμα­τι­κά οι λει­τουρ­γί­ες της ζωής; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Τα επί­πε­δα οργά­νω­σης της ζωής (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *