Κατηγορία: Βιολογια Β Γυμνασιου

Ανοσοποιητικό σύστημα

Ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Η τρί­τη ‑και τελευ­­ταία- γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας. Πολύ συχνά οι γενι­κοί αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του σώμα­τός μας δεν αρκούν για να μας απαλ­λά­ξουν από τους παθο­γό­νους εισβο­λείς; Επι­στρα­τεύ­ε­ται τότε το «βαρύ πυρο­βο­λι­κό». ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΡΟΣ Β)…
Read more

Ανοσοποιητικό σύστημα

Εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Η δεύ­τε­ρη γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας. Τι συμ­βαί­νει όταν η πρώ­τη γραμ­μή άμυ­νας του ανο­σο­ποι­η­τι­κού μας συστή­μα­τος δεν κατα­φέρ­νει να εμπο­δί­σει την είσο­δο κάποιου παθο­γό­νου στον οργα­νι­σμό μας; Ας δού­με πώς ξεκι­νά η ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού Γενι­κοί…
Read more

ιστορία των εμβολίων

Σύντο­μη ιστο­ρία των εμβο­λί­ων

Από την αρχαιό­τη­τα ως τις μέρες μας η ανθρω­πό­τη­τα ήρθε αντι­μέ­τω­πη με έναν ισχυ­ρό εχθρό: την ασθέ­νεια. Ένα από τα πιο σπου­δαία όπλα στην αντι­με­τώ­πι­ση των ασθε­νειών είναι η πρό­λη­ψη και οι εμβο­λια­σμοί. Με τη βοή­θεια των εμβο­λια­σμών εξα­φα­νί­στη­καν πάρα πολ­λές επι­κίν­δυ­νες, θανα­τη­φό­ρες νόσοι, όπως η ευλο­γιά και ο κίτρι­νος πυρε­τός. Στο βιβλίο που ακο­λου­θεί…
Read more

Ιοί - Visualization of the coronavirus causing COVID-19

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: οι ιοί

Ιοί, Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash Η πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή ομά­δα παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών, οι ιοί, απο­τε­λούν μία ασυ­νή­θι­στη περί­πτω­ση οργά­νω­σης έμβιας ύλης. Αρκε­τοί επι­στή­μο­νες δεν τους θεω­ρούν οργα­νι­σμούς, καθώς εκδη­λώ­νουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ζωής μόνο στην περί­πτω­ση που παρα­σι­τούν σε κύτ­τα­ρα. Το χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα των ιών είναι η απου­σία κυτ­τα­ρι­κής οργά­νω­σης. Απο­τε­λού­νται από ένα μόριο…
Read more

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: οι μύκη­τες

Μύκη­τες, Juan Carlos Fonseca Mata, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για μια μεγά­λη «δεξα­με­νή» παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών, τους μύκη­τες. Οι μύκη­τες περι­λαμ­βά­νουν πολ­λά μονο­κύτ­τα­ρα και πολυ­κύτ­τα­ρα είδη. Οι ζυμο­μύ­κη­τες είναι μονο­κύτ­τα­ροι ευκα­ρυω­τι­κοί μικρο­ορ­γα­νι­σμοί που έχουν σχή­μα στρογ­γυ­λό ή ωοει­δές και η κυτ­τα­ρι­κή τους μεμ­βρά­νη περι­βάλ­λε­ται από κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα κύριο συστα­τι­κό…
Read more

πρωτόζωα - τοξόπλασμα

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: τα πρω­τό­ζωα

Πρω­τό­ζωα, LadyofHats, Public domain, via Wikimedia Commons Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους ευκα­ρυω­τι­κούς παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στα πρώ­τι­στα (πρω­τό­ζωα). Τα πρω­τό­ζωα είναι μονο­κύτ­τα­ροι ευκα­ρυω­τι­κοί οργα­νι­σμοί. Κινού­νται με διά­φο­ρους μηχα­νι­σμούς:   αμοι­βά­δα – ψευ­δο­πό­δια παρα­μή­κιο – βλε­φα­ρί­δες ευγλή­νη – μαστί­γιο Τρέ­φο­νται με διά­φο­ρους τρό­πους: με άλλους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς σε βάρος άλλων οργα­νι­σμών ξενι­στών με…
Read more

βακτήρια

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: τα βακτή­ρια (μονή­ρη)

Εδώ μπο­ρείς να βρεις γενι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με τους παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στο μεγά­λο βασί­λειο των προ­κα­ρυω­τι­κών οργα­νι­σμών, δηλα­δή τα βακτή­ρια (μονή­ρη). Τα βακτή­ρια είναι μονο­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί τους οποί­ους μπο­ρού­με να δού­με σε οποιο­δή­πο­τε σημείο της βιό­σφαι­ρας της γης. Έχουν μικρό μέγε­θος περί­που 1 μm και είναι 10 φορές μικρό­τε­ρα από ένα ευκα­ρυω­τι­κό κύτ­τα­ρο.…
Read more

μικροσκόπιση

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα…
Read more

νεογνό

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στον άνθρω­πο

Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο ανα­πα­ρα­γω­γι­κό σύστη­μα; Ποια είναι τα όργα­να ανα­πα­ρα­γω­γής του άνδρα και της γυναί­κας; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα και τα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανθρώ­πι­νη ανα­πα­ρα­γω­γή. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.4 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στoν άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Χρή­σι­μοι Σύν­δε­σμοι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 O έμμη­νος κύκλος της γυναί­κας 2 Από τη…
Read more

Αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στο ζωι­κό βασί­λειο

Πώς ανα­πα­ρά­γο­νται οι ζωι­κοί οργα­νι­σμοί; Ποιοι είναι οι τρό­ποι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ασπόν­δυ­λων και των σπον­δυ­λω­τών ζώων; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.3 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ