Το φαινόμενο Joule και οι εφαρμογές του

Το φαι­νό­με­νο Joule και οι εφαρ­μο­γές του

shallow focus photography of light bulbs

Από όλες τις μορ­φές ενέρ­γειας αυτή που επη­ρέ­α­σε περισ­σό­τε­ρο το σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό είναι η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Τα σπου­δαιό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας είναι η εύκο­λη μετα­φο­ρά της σε μεγά­λες απο­στά­σεις και η μετα­τρο­πή της σε άλλες μορ­φές ενέρ­γειας. Πώς όμως τη χρη­σι­μο­ποιού­με; Ποιες είναι οι μετα­τρο­πές που απαι­τού­νται για τον σκο­πό αυτό και ποια η φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» πίσω από αυτές;

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια

  Παρου­σια­ση: Φαι­νο­με­νο Joule


  Τμή­μα από παρου­σί­α­ση του Ανδρέα Κασ­σέ­τα για το φαι­νό­με­νο Joule και την αξιο­ποί­η­σή του από τον άνθρω­πο.

  παρου­σια­ση: Απο το λυχνα­ρι στον λαμ­πτη­ρα


  Παρου­σί­α­ση που περι­λαμ­βά­νε­ται στο εκπαι­δευ­τι­κό πακέ­το της φυσι­κής της Γ’ Γυμνα­σί­ου και περι­γρά­φει τη μακρό­χρο­νη δια­δρο­μή του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού από τη χρή­ση της φωτιάς στο ταπει­νό λυχνά­ρι ως τον ηλε­κτρι­κό λαμ­πτή­ρα.

  Και κάπως έτσι άρχι­σαν τα πράγ­μα­τα και οι εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν ήταν καται­γι­στι­κές ώστε πλέ­ον να μην μπο­ρού­με ούτε στιγ­μή να φαντα­στού­με μια ζωή που δεν θα είναι ηλε­κτρο­δο­τού­με­νη!

  purple teal blue and yellow hanging light bulbs
  Photo by Alexas Fotos on Pexels.com

  silhouette photo of transmission lines during golden hour
  Photo by Clive Kim on Pexels.com

   

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *