Διαφορά δυναμικού

Δια­φο­ρά δυνα­μι­κού

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται εισα­γω­γή των εννοιών της δια­φο­ράς δυνα­μι­κού. Επί­σης επι­χει­ρεί­ται μία παρα­στα­τι­κή απει­κό­νι­ση του τρό­που λει­τουρ­γί­ας ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος με τη βοή­θεια υδραυ­λι­κού ισο­δυ­νά­μου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

  • Πώς μπο­ρού­με να “απει­κο­νί­σου­με” τον ηλε­κτρι­σμό;
  • Πώς η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια ρέει σε ένα απλό κύκλω­μα;
  • Εργα­λειο­θή­κη κατα­σκευ­ής ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *