Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου

άτομα

Πού οφεί­λε­ται το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο των σωμά­των; Ποια είναι τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια και ποια σχέ­ση έχουν με το φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου; Μία ξενά­γη­ση στον μικρο­σκο­πι­κό κόσμο του ατό­μου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου


ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…

Στις αρχές του 20ου αιώ­να ο Δανός Νηλς Μπορ πρό­τει­νε ένα πρό­τυ­πο (μοντέ­λο) για την περι­γρα­φή του ατό­μου.   

Κάθε άτο­μο απο­τε­λεί­ται από έναν πυρή­να γύρω από τον οποίο περι­φέ­ρο­νται τα ηλε­κτρό­νια σε καθο­ρι­σμέ­νες κυκλι­κές τρο­χιές που ονο­μά­ζο­νται και στι­βά­δες.

Ο πυρή­νας ενός ατό­μου απο­τε­λεί­ται από πρω­τό­νια και νετρό­νια, τα οποία έχουν σχε­δόν ίσες μάζες. Το πρω­τό­νιο είναι θετι­κά φορ­τι­σμέ­νο, ενώ το νετρό­νιο δεν έχει φορ­τίο, δηλα­δή είναι ηλε­κτρι­κά ουδέ­τε­ρο. Έτσι ο πυρή­νας έχει θετι­κό φορ­τίο. Αντί­θε­τα τα ηλε­κτρό­νια έχουν αρνη­τι­κό φορ­τίο.

Το πρω­τό­νιο και το ηλε­κτρό­νιο έχουν αντί­θε­τα φορ­τία ακρι­βώς ίδιου όμως μεγέ­θους: το φορ­τίο του πρω­το­νί­ου είναι qp= +1,6x10-19C, ενώ του ηλε­κτρο­νί­ου είναι qe=-1,6x10-19C. Τα φορ­τία του πρω­το­νί­ου και του ηλε­κτρο­νί­ου είναι τα πιο μικρά φορ­τία που έχουν παρα­τη­ρη­θεί ελεύ­θε­ρα στη φύση. Ο αριθ­μός των πρω­το­νί­ων στον πυρή­να του ατό­μου είναι ίσος με τον αριθ­μό των ηλε­κτρο­νί­ων που περι­φέ­ρο­νται γύρω από τον πυρή­να του ατό­μου. Επο­μέ­νως το ολι­κό φορ­τίο του ατό­μου είναι ίσο με μηδέν. Ώστε τα άτο­μα είναι ηλε­κτρι­κά ουδέ­τε­ρα.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Αναπαράσταση από το εσωτερικό του ατόμου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *