Ετικέτα: Κβαντομηχανική

Louis de Broglie — Ένα συνη­θι­σμέ­νο πρω­ι­νό

Η ιστο­ρία που γρά­φε­ται στις γραμ­μές που ακο­λου­θούν είναι φαντα­στι­κή. Ωστό­σο τα βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία του Louis de Broglie, στον οποίο ανα­φέ­ρε­ται, είναι ακρι­βή. Ασφα­λώς πρό­κει­ται για ένα είδος… αυθαι­ρε­σί­ας» σκέ­φτη­κε κοι­τώ­ντας συνο­φρυω­μέ­νος το είδω­λο που σχη­μα­τι­ζό­ταν αχνά στο τζά­μι του πολυ­τε­λούς δωμα­τί­ου του καθώς κού­μπω­νε με αργές, επι­δέ­ξιες κινή­σεις το λευ­κό του που­κά­μι­σο. Είχε σχε­δόν…
Read more

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Το φωτοη­λε­κτρι­κό φαι­νό­με­νο

Η παρού­σα εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με ομά­δα μαθη­τών της Β Λυκεί­ου, στα πλαί­σια των δημιουρ­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των του Λυκεί­ου. Με την εισα­γω­γή της Σύγ­χρο­νης Φυσι­κής στην ύλη των Πανελ­λη­νί­ων Εξε­τά­σε­ων, μπο­ρεί να φανεί χρή­σι­μη για τη βαθύ­τε­ρη κατα­νό­η­ση του φωτοη­λε­κτρι­κού φαι­νο­μέ­νου. Πρό­κει­ται για ένα σχε­τι­κά απλό, στην κατα­νό­η­σή του, φαι­νό­με­νο που δίνει την ευκαι­ρία να θιχτούν…
Read more