Ετικέτα: Κεντρομόλος Επιτάχυνση

Κεντρομόλος επιτάχυνση

Κυκλι­κή κίνη­ση: εύρε­ση κεντρο­μό­λου δύνα­μης

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις θεω­ρία και μία όμορ­φη προ­σο­μοί­ω­ση που αφο­ρά στην εικο­νο­ποί­ση της κυκλι­κής κίνη­σης και συγκε­κρι­μέ­να της κεντρο­μό­λου δύνα­μης. Συγκε­κρι­μέ­να επι­χει­ρεί­ται: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr) 1.4 Μερι­κές περι­πτώ­σεις κεντρο­μό­λου δύνα­μης (ebooks.edu.gr) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Το μέτρο της κεντρο­μό­λου επι­τά­χυν­σης \( \vec{\alpha}_{\kappa} \) υλι­κού σημεί­ου που κινεί­ται σε κυκλι­κή τρο­χιά…
Read more

Ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση

Καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις: ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση. Περί­ο­δος, συχνό­τη­τα, γραμ­μι­κή και γωνια­κή ταχύ­τη­τα.