κινητική ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια

Τι είναι η κινη­τι­κή ενέρ­γεια; Στο εισα­γω­γι­κό μάθη­μα του κεφα­λαί­ου έγι­νε μια εισα­γω­γή στην έννοια του έργου δύνα­μης. Εκεί είδες πως το έργο στην ουσία είναι ενέρ­γεια η οποία μετα­βι­βά­ζε­ται ή μετα­τρέ­πε­ται από μία μορ­φή σε μία άλλη.  Ένα σώμα δεν μπο­ρεί να έχει έργο. Μπο­ρεί όμως να έχει ενέρ­γεια.  Μία από τις μορ­φές ενέρ­γειας που…
Read more