Ισαάκ Νεύτων

Ισα­άκ Νεύ­των: η ζωή και το έργο ενός σπου­δαί­ου επι­στή­μο­να

O Ισα­άκ Νεύ­των (Isaak Newton, 4 Ιανουα­ρί­ου 1643 – 31 Μαρ­τί­ου 1727) ήταν Άγγλος Φυσι­κός και Μαθη­μα­τι­κός. Θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της Κλασ­σι­κής Φυσι­κής. Ξεκι­νώ­ντας από τις παρα­τη­ρή­σεις του Γαλι­λαί­ου αλλά και τους νόμους του Kepler για την κίνη­ση των Πλα­νη­τών, δια­τύ­πω­σε τους τρεις νόμους της κίνη­σης και τον νόμο της βαρύ­τη­τας που φέρουν το όνο­μά του.…
Read more