Ομαλή κυκλική κίνηση

Καμπυλόγραμμες κινήσεις: ομαλή κυκλική κίνηση. Περίοδος, συχνότητα, γραμμική και γωνιακή ταχύτητα, κεντρομόλος επιτάχυνση και κεντρομόλος δύναμη.