στιγμιαία ταχύτητα

Μέση και στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα με φωτο­πύ­λες

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με, με αρκε­τά μεγά­λη ακρί­βεια, τη μέση και τη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα; Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης υπο­λο­γι­σμού της μέσης και της στιγ­μιαί­ας ταχύ­τη­τας στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα, μιας μπί­λιας σε κεκλι­μέ­νο επί­πε­δο γλώσ­σα με τη χρή­ση φωτο­πυ­λών. Είναι σχε­δια­σμέ­νη για μαθη­τές Β Γυμνα­σί­ου και απο­τε­λεί πρό­τα­ση για την εισα­γω­γή της…
Read more