Ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση

Καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις: ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση. Περί­ο­δος, συχνό­τη­τα, γραμ­μι­κή και γωνια­κή ταχύ­τη­τα.