Ετικέτα: Ταχύτητα

στιγμιαία ταχύτητα

Μέση και στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα με φωτο­πύ­λες

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με, με αρκε­τά μεγά­λη ακρί­βεια, τη μέση και τη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα; Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης υπο­λο­γι­σμού της μέσης και της στιγ­μιαί­ας ταχύ­τη­τας στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα, μιας μπί­λιας σε κεκλι­μέ­νο επί­πε­δο γλώσ­σα με τη χρή­ση φωτο­πυ­λών. Είναι σχε­δια­σμέ­νη για μαθη­τές Β Γυμνα­σί­ου και απο­τε­λεί πρό­τα­ση για την εισα­γω­γή της…
Read more

ΕΟΚ: το εργα­στή­ριο της φυσα­λί­δας

Ένα παρά­δειγ­μα κίνη­σης με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα. Εδώ θα βρεις ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας που συνο­δεύ­ει το εργα­στή­ριο της ευθύ­γραμ­μης ομα­λής κίνη­σης, για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της φυσι­κής της Β Γυμνα­σί­ου. Πρό­κει­ται για τη γνω­στή άσκη­ση της φυσα­λί­δας του αέρα που δημιουρ­γεί­ται σε έναν κλει­στό σωλή­να και κινεί­ται όταν τον τοπο­θε­τού­με με κλί­ση ως προς το…
Read more

μέση ταχύτητα

Η μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με τη μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας; Για παρά­δειγ­μα, πώς βρί­σκου­με τη μέση ταχύ­τη­τα με την οποία κινεί­ται ένα αυτο­κι­νη­τά­κι που σπρώ­χνου­με πάνω στον πάγκο εργα­σί­ας του εργα­στη­ρί­ου; Ποια είναι η ταχύ­τη­τά μας όταν τρέ­χου­με στην αυλή του σχο­λεί­ου ή το γυμνα­στή­ριο; Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για μία σχε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα…
Read more

Πόλη και μέσα μεταφοράς

Η φυσι­κή γύρω μας: η ταχύ­τη­τα στη φύση

H ταχύ­τη­τα στη φύση

Η μέση (αριθ­μη­τι­κή) ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα

Εδώ θα βρεις κεί­με­νο και βιντε­ο­μά­θη­μα που εξη­γεί τη μέση αριθ­μη­τι­κή ταχύ­τη­τα (αυτής που οι αγγλό­φω­νοι, με μία λέξη, ονο­μά­ζουν “speed”). Αρχι­κά γίνε­ται ανα­φο­ρά στις έννοιες της χρο­νι­κής στιγ­μής και του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος, που είναι απα­ραί­τη­τες για τον ορι­σμό της μέσης ταχύ­τη­τας. Στο τέλος, επί­σης, γίνε­ται μια σύντο­μη ανα­φο­ρά στη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more