Αναπαραγωγή στα φυτά

Μονο­γο­νι­κή και αμφι­γο­νι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά

Με ποιον τρό­πο είναι δυνα­τόν να ανα­πα­ρα­χθεί ένα φυτό; Πώς εκφρά­ζε­ται η μονο­γο­νία και η αμφι­γο­νία στους φυτι­κούς οργα­νι­σμούς; Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.2 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ