Εργαστήριο χημείας

Εργα­στή­ριο χημεί­ας στις αρχές του 20ου αιώ­να

Εργα­στή­ριο χημεί­ας στη Σορ­βό­νη, Παρί­σι, γύρω στο 1900. Έρευ­νες ψυχο­λό­γων κατα­λή­γουν στο συμπέ­ρα­σμα πως οι επι­στή­μο­νες είναι πιο δημιουρ­γι­κοί όταν δου­λεύ­ουν μόνοι ή σε μικρές ομά­δες. Πηγή: New York Times