Διάσπαση νερού - ηλεκτρόλυση

Διά­σπα­ση νερού — χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία

Το νερό είναι χημι­κή ένω­ση ή μείγ­μα; Από ποια «συστα­τι­κά» απο­τε­λεί­ται; Μπο­ρού­με να τα δια­χω­ρί­σου­με με κάποιον τρό­πο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και τη διά­κρι­ση μετα­ξύ των χημι­κών ενώ­σε­ων και των χημι­κών στοι­χεί­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.6 Διά­σπα­ση του νερού – Χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία Παρου­σί­α­ση Για τη…
Read more