3ος νόμος Νεύτωνα - Δράση - Αντίδραση

Ο τρί­τος νόμος του Νεύ­τω­να (νόμος δρά­σης — αντί­δρα­σης)

Τρί­τος Νόμος Νεύ­τω­να — Η εικό­να προ­έρ­χε­ται από την προ­σο­μοί­ω­ση Pirate Ship. Ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος νόμος του Νεύ­τω­να µας λένε τι κίνη­ση ϑα κάνει ένα σώµα (υλι­κό σημείο) ανά­λο­γα  µε τις δυνά­μεις που ασκού­νται σε αυτό.  Ο τρί­τος νόμος, όπως ϑα δού­με,  δεν εξε­τά­ζει τα απο­τε­λέ­σµα­τα που προ­κα­λούν οι δυνά­μεις, αλλά µας  λέει…
Read more