Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα (νόμος δράσης - αντίδρασης)

Ο τρί­τος νόμος του Νεύ­τω­να (νόμος δρά­σης — αντί­δρα­σης)

3ος νόμος Νεύτωνα - Δράση - Αντίδραση

Τρί­τος Νόμος Νεύ­τω­να — Η εικό­να προ­έρ­χε­ται από την προ­σο­μοί­ω­ση Pirate Ship.

Ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος νόμος του Νεύ­τω­να µας λένε τι κίνη­ση ϑα κάνει ένα σώµα (υλι­κό σημείο) ανά­λο­γα  µε τις δυνά­μεις που ασκού­νται σε αυτό.  Ο τρί­τος νόμος, όπως ϑα δού­με,  δεν εξε­τά­ζει τα απο­τε­λέ­σµα­τα που προ­κα­λούν οι δυνά­μεις, αλλά µας  λέει ότι οι δυνά­μεις εµφα­νί­ζο­νται πάντα σε ζευ­γά­ρια

Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα

Ο ΤΡι­ΤΟς ΝοΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕυ­ΤΩ­ΝΑ — Παρου­σια­ση

Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση μπο­ρείς να δεις τα βασι­κά σημεία της θεω­ρί­ας και μερι­κές εφαρ­μο­γές για τον τρί­το νόμο του Νεύ­τω­να ή ‑όπως αλλιώς λέγε­ται- νόμος δρά­σης-αντί­δρα­σης.
(Η παρου­σί­α­ση κατά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της έχει δημιουρ­γη­θεί από τον Βασί­λη Γαρ­γα­νου­ρά­κη).

Θεω­ρια και ασκη­σεις

Στο φύλ­λο εργα­σί­ας που ακο­λου­θεί περι­λαμ­βά­νο­νται κάποιες εύκο­λες δρα­στη­ριό­τη­τες που πραγ­μα­το­ποιού­με στην τάξη και που μπο­ρούν να σε βοη­θή­σουν να κατα­νο­ή­σεις καλύ­τε­ρα τον τρί­το νόμο του Νεύ­τω­να, ή νόμο δρά­σης-αντί­δρα­σης. Σε αυτό θα βρεις επί­σης κάποιες εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις σχε­τι­κές με τον τρί­το νόμο.

ΒιΝΤΕο: ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

χρη­σι­μοι συν­δε­σμοι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μερι­κές ασκή­σεις στον 3ο νόμο του Νεύ­τω­να.

Και σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή!

Μπο­ρείς να δοκι­μά­σεις να κάνεις το παρα­κά­τω φύλ­λο εργα­σί­ας για να ελέγ­ξεις τις γνώ­σεις σου και να εξα­σκη­θείς. Καλή επι­τυ­χία !!! (κλικ στο κου­μπί)

Όταν τελειώ­σεις το φύλ­λο εργα­σί­ας, πατάς το κου­μπί FINISH. Mπο­ρείς να στεί­λεις τα απο­τε­λέ­σμα­τα στο email του καθη­γη­τή σου. Συμπλη­ρώ­νεις το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μό σου, στο πεδίο level/group ΓΥΜΝΑΣΙΟ, στο πεδίο School subject ΦΥΣΙΚΗ, στο επό­με­νο πεδίο το email στο οποίο θες να το στεί­λεις. Τέλος πατάς SEND.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *