Ανθρώπινα κύτταρα

Ξενά­γη­ση στο μικρο­σκο­πι­κό κόσμο του κυτ­τά­ρου

Η ανα­κά­λυ­ψη του μικρο­σκο­πί­ου άνοι­ξε την πόρ­τα σε έναν μικρο­σκο­πι­κό, πολύ­πλο­κο και θαυ­μα­στό κόσμο, αυτόν του κυτ­τά­ρου. Οτι­δή­πο­τε βλέ­πει και αντι­λαμ­βά­νε­ται ένας άνθρω­πος εξαρ­τά­ται άμε­σα από την αισθη­τη­ρια­κή του αντί­λη­ψη, από τον τρό­πο δηλα­δή που ο εγκέ­φα­λός του είναι φτιαγ­μέ­νος να αντι­λαμ­βά­νε­ται τα μηνύ­μα­τα που του στέλ­νει το σύμπαν. Έτσι, παρό­λο που ο εγκέ­φα­λος αυτός…
Read more