Νερόμυλος (Μηχανική ενέργεια)

Μηχα­νι­κή Ενέρ­γεια — Δια­τή­ρη­ση Μηχα­νι­κής Ενέρ­γειας

Τι είναι η μηχα­νι­κή ενέρ­γεια; Σε πάρα πολ­λά φαι­νό­με­να λαμ­βά­νει χώρα μετα­τρο­πή ενέρ­γειας από μία μορ­φή σε μία άλλη. Για παρά­δειγ­μα όταν μία μικρή μπά­λα πέφτει, η δυνα­μι­κή της ενέρ­γεια διαρ­κώς ελατ­τώ­νε­ται. Ταυ­τό­χρο­να αυξά­νε­ται η κινη­τι­κή της ενέρ­γεια, αφού αυξά­νε­ται διαρ­κώς η ταχύ­τη­τά της. Για να μπο­ρέ­σεις να κατα­λά­βεις καλύ­τε­ρα την έννοια της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας,…
Read more