Ετικέτα: Ασκήσεις

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm — εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις σημειώ­σεις & παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΧΕΤΙΚΑ H συστη­μα­τι­κή μελέ­τη ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος, δηλα­δή το να υπο­λο­γί­σου­με την τάση που εφαρ­μό­ζε­ται στα άκρα κάθε στοι­χεί­ου και την έντα­ση του ρεύ­μα­τος που το διαρ­ρέ­ει,…
Read more

1ος νόμος Νεύτωνα

Παρου­σί­α­ση πρώ­του και δεύ­τε­ρου νόμου του Νεύ­τω­να

Παρα­κά­τω θα βρεις μια παρου­σί­α­ση του μαθή­μα­τος του πρώ­του και δεύ­τε­ρου νόμου του Νεύ­τω­να, από τον συνά­δελ­φο φυσι­κό Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού δεις την παρου­σί­α­ση και θυμη­θείς ξανά τους δύο νόμους του Νεύ­τω­να, μπο­ρείς να κάνεις τα β’ θέμα­τα που ακο­λου­θούν από την τρά­πε­ζα θεμά­των.