Ετικέτα: Ασπόνδυλα

Αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στο ζωι­κό βασί­λειο

Πώς ανα­πα­ρά­γο­νται οι ζωι­κοί οργα­νι­σμοί; Ποιοι είναι οι τρό­ποι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ασπόν­δυ­λων και των σπον­δυ­λω­τών ζώων; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.3 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Θρέψη στα ασπόνδυλα

Η θρέ­ψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς & στα ασπόν­δυ­λα ζώα

Η θρέ­ψη, δηλα­δή η εξα­φά­λι­ση της τρο­φής από τους οργα­νι­σο­μούς, είναι μία δια­δι­κα­σία που δια­τρέ­χει την ύπαρ­ξή τους. Πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους οι “κυνη­γοί” στον μικρό­κο­σμο; Και με ποιον τρό­πο τρέ­φο­νται τα ασπόν­δυ­λα ζώα; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η…
Read more