Ετικέτα: Ασθένειες

Ανοσοποιητικό σύστημα

Ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Η τρί­τη ‑και τελευ­­ταία- γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας. Πολύ συχνά οι γενι­κοί αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του σώμα­τός μας δεν αρκούν για να μας απαλ­λά­ξουν από τους παθο­γό­νους εισβο­λείς; Επι­στρα­τεύ­ε­ται τότε το «βαρύ πυρο­βο­λι­κό». ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΡΟΣ Β)…
Read more

Ανοσοποιητικό σύστημα

Εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Η δεύ­τε­ρη γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας. Τι συμ­βαί­νει όταν η πρώ­τη γραμ­μή άμυ­νας του ανο­σο­ποι­η­τι­κού μας συστή­μα­τος δεν κατα­φέρ­νει να εμπο­δί­σει την είσο­δο κάποιου παθο­γό­νου στον οργα­νι­σμό μας; Ας δού­με πώς ξεκι­νά η ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού Γενι­κοί…
Read more