άτομα

Άτο­μο και υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια

Πώς είναι «φτιαγ­μέ­νο» ένα άτο­μο; Ποια σωμα­τί­δια το δομούν και τι χαρα­κτη­ρι­στι­κά έχει καθέ­να από αυτά; Ας γνω­ρί­σου­με τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.9 Υπο­α­το­μι­κά Σωμα­τί­δια – Ιόντα (ebooks.edu.gr) Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Όπως έχεις ήδη μάθει η έννοια «άτο­μο» εμφα­νί­στη­κε τον 5ο π.Χ. αιώ­να, από δύο Έλλη­νες φιλο­σό­φους, τον Δημό­κρι­το και τον Λεύ­κιπ­πο. Σύμ­φω­να…
Read more