Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Φωτο­σύν­θε­ση: η θρέ­ψη στα φυτά

Όπως γνω­ρί­ζεις τα φυτά ανή­κουν σε μια ιδιαί­τε­ρη κατη­γο­ρία οργα­νι­σμών που ονο­μά­ζο­νται «αυτό­τρο­φοι». Με ποιον τρό­πο εξα­σφα­λί­ζουν την ενέρ­γεια και τις θρε­πτι­κές ουσί­ες που χρειά­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν; Σε αυτή την ενό­τη­τα παρου­σιά­ζε­ται μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες βιο­λο­γι­κές διερ­γα­σί­ες, η φωτο­σύν­θε­ση. ψΗΦΙΑ­ΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Η παρα­γω­γή θρε­πτι­κών ουσιών στα φυτά — Η φωτο­σύν­θε­ση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ…
Read more