Η πιο διάσημη εξίσωση

Η Βιο­γρα­φία της πιο διά­ση­μης εξί­σω­σης στον κόσμο

Η ται­νία — ντο­κι­μα­ντέρ που παρου­σιά­ζε­ται εδώ, βασί­ζε­ται στο βιβλίο του David Bodanis «Ε=mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation». Οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι γνω­ρί­ζουν ότι η περί­φη­μη εξί­σω­ση του Αϊν­στάιν που συν­δέ­ει τη μάζα με την ενέρ­γεια είναι σημα­ντι­κή αλλά συνή­θως δεν γνω­ρί­ζουν το λόγο. Το βιβλίο επι­χει­ρεί μια προ­σέγ­γι­ση της εξί­σω­σης αυτής…
Read more