Ετικέτα: Δυναμόμετρο

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μέτρη­ση μάζας — Δρα­στη­ριό­τη­τες

Εικό­να: μέτρη­ση μάζας — διά­φο­ρα είδη ζυγών Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΘΕΩΡΙΑ Όταν φυσή­ξει, ο άνε­μος «παίρ­νει» τα φύλ­λο από χαρ­τί που είχα­με αφή­σει πάνω στο τρα­πέ­ζι και…
Read more

δυναμόμετρο

Το δυνα­μό­με­τρο: μία εφαρ­μο­γή του νόμου του Hooke

Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την πιο απλή εφαρ­μο­γή του νόμου του Hooke: το δυνα­μό­με­τρο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια «Δύνα­μη» — Μέτρη­ση δύνα­μης ΘΕΩΡΙΑ Αρχή λει­τουρ­γί­ας του δυνα­μό­με­τρου Την ιδιό­τη­τα αυτή των ελα­τη­ρί­ων την χρη­σι­μο­ποιού­με για την κατα­σκευή των δυνα­μό­με­τρων, που είναι όργα­να με τα οποία μετρά­με τις δυνά­μεις. Το δυνα­μό­με­τρο περιέ­χει στο…
Read more