Χημεία επανάληψη

Εισα­γω­γή στη χημεία — επα­νά­λη­ψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας; Εδώ θα βρεις κάποιες επι­λεγ­μέ­νες ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη! Άσκη­ση 3, σελ. 10 Συμπλή­ρω­σε τα κενά στον παρα­κά­τω χάρ­τη εννοιών, τοπο­θε­τώ­ντας κάθε λέξη στο σωστό κου­τά­κι. Κατα­στά­σεις ύλης-χάρ­της εννοιών, an interactive worksheet by DimitraD liveworksheets.com Άσκη­ση 4, σελ. 11 Συμπλή­ρω­σε στον…
Read more