Έκλειψη σελήνης 2019

Ολι­κή έκλει­ψη σελή­νης, Ιανουά­ριος 2019

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας 21 Ιανουα­ρί­ου, ένα όμορ­φο ουρά­νιο φαι­νό­με­νο έλα­βε χώρα: Η πρώ­τη παν­σέ­λη­νος του έτους εισχώ­ρη­σε στη σκιά της Γης. Η ολι­κή σελη­νια­κή έκλει­ψη διέ­σχι­σε τον ουρα­νό, αιχ­μα­λω­τί­ζο­ντας το βλέμ­μα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στον πλα­νή­τη. Ταυ­τό­χρο­να η Σελή­νη βρέ­θη­κε κοντά στο περί­γειο της τρο­χιάς της (στο κοντι­νό­τε­ρο σημείο από τη Γη), που σημαί­νει ότι…
Read more