Εκπαι­δευ­τι­κές ται­νί­ες μιας άλλης επο­χής

Σε αυτό το άρθρο συγκε­ντρώ­θη­καν εκπαι­δευ­τι­κές ται­νί­ες μιας άλλης επο­χής. Η τέσ­σε­ρις πρώ­τες ται­νί­ες αφο­ρούν σε επί­δει­ξη πει­ρα­μά­των, δυστυ­χώς χωρίς ήχο, από τη δεκα­ε­τία του 1920. Η πέμ­πτη παρου­σιά­ζει διά­φο­ρα μετα­φο­ρι­κά μέσα. Η τελευ­ταία ται­νία, γυρι­σμέ­νη το 1944, παρου­σιά­ζει πρω­το­πο­ρια­κές ‑για την επο­­χή- οικια­κές ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές, εξη­γώ­ντας τις βασι­κές αρχές λει­τουρ­γί­ας τους. Το συγκε­κρι­μέ­νο οπτι­κό…
Read more