Εκπαιδευτικές ταινίες μιας άλλης εποχής

Εκπαι­δευ­τι­κές ται­νί­ες μιας άλλης επο­χής

Σε αυτό το άρθρο συγκε­ντρώ­θη­καν εκπαι­δευ­τι­κές ται­νί­ες μιας άλλης επο­χής. Η τέσ­σε­ρις πρώ­τες ται­νί­ες αφο­ρούν σε επί­δει­ξη πει­ρα­μά­των, δυστυ­χώς χωρίς ήχο, από τη δεκα­ε­τία του 1920. Η πέμ­πτη παρου­σιά­ζει διά­φο­ρα μετα­φο­ρι­κά μέσα. Η τελευ­ταία ται­νία, γυρι­σμέ­νη το 1944, παρου­σιά­ζει πρω­το­πο­ρια­κές ‑για την επο­χή- οικια­κές ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές, εξη­γώ­ντας τις βασι­κές αρχές λει­τουρ­γί­ας τους.

Το συγκε­κρι­μέ­νο οπτι­κό υλι­κό περι­λαμ­βά­νε­ται σε μια μεγά­λη σει­ρά εκπαι­δευ­τι­κών ται­νιών που δημιουρ­γή­θη­καν από τα BRAY STUDIOS στη Νέα Υόρ­κη. Έχει ανα­κτη­θεί και δημο­σιευ­θεί από τον μη κερ­δο­σκο­πι­κό οργα­νι­σμό Internet Archive.

1. Πώς λει­τουρ­γεί το τηλέ­φω­νο, 1920


2. Πει­ρά­μα­τα αγω­γής θερ­μό­τη­τας


3. Ηχη­τι­κά κύμα­τα, 1920


4. Πει­ρά­μα­τα με ακτί­νες φωτός, 1925


5. Μέσα μετα­φο­ράς: Εδώ κι εκεί


6. Οικια­κές ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *