Ετικέτα: Μονοκύτταροι Οργανισμοί

αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή που περι­λαμ­βά­νει βασι­κά στοι­χεία για την μονο­γο­νι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.1 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό από εδώ.)

Θρέψη στα ασπόνδυλα

Η θρέ­ψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς & στα ασπόν­δυ­λα ζώα

Η θρέ­ψη, δηλα­δή η εξα­φά­λι­ση της τρο­φής από τους οργα­νι­σο­μούς, είναι μία δια­δι­κα­σία που δια­τρέ­χει την ύπαρ­ξή τους. Πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους οι “κυνη­γοί” στον μικρό­κο­σμο; Και με ποιον τρό­πο τρέ­φο­νται τα ασπόν­δυ­λα ζώα; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η…
Read more