Κανόνες Kirchhoff και όργανα μέτρησης

Κανό­νες Kirchhoff και όργα­να μέτρη­σης

Στις απλές περι­πτώ­σεις ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των (π.χ. πηγή, δια­κό­πτης, αντι­στά­της) η σχέ­ση μετα­ξύ τάσης, έντα­σης του ρεύ­μα­τος και αντί­στα­σης είναι πάρα πολύ απλή και εκφρά­ζε­ται από τον νόμο του Ohm. Ωστό­σο υπάρ­χουν συν­δε­σμο­λο­γί­ες, όπως αυτή της εικό­νας, πολύ πιο πολύ­πλο­κες. Για τη μελέ­τη τέτοιων κυκλω­μά­των χρη­σι­μο­ποιού­με τους κανό­νες Kirchhoff (Κίρ­χοφ). Οι δύο αυτοί κανό­νες προ­κύ­πτουν από…
Read more