μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μία εισα­γω­γή στο φυσι­κό μέγε­θος «μάζα»

Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις μια εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση για τη μάζα των σωμα­των. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΜΑΖΑ — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Η μάζα απο­τε­λεί ένα από τα βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά μεγέ­θη κάθε υλι­κού σώμα­τος. Πώς θα μπο­ρού­σα­με να την ορί­σου­με; Η μάζα ενός σώμα­τος είναι η ποσό­τη­τα της ύλης που…
Read more