Μήκος διαδρομής, μετατόπιση, χρονική διάρκεια

Μήκος δια­δρο­μής, μετα­τό­πι­ση, χρο­νι­κή διάρ­κεια

astronauts-in-space
free background photos from pngtree.com

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τις έννοιες μήκος δια­δρο­μής (διά­στη­μα), μετα­τό­πι­ση, της χρο­νι­κή στιγ­μή και χρο­νι­κή διάρ­κεια (χρο­νι­κό διά­στη­μα).

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΒΙΝΤΕΟ


Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και τις έννοιες της θέσης, του δια­στή­μα­τος, της μετα­τό­πι­σης, της χρο­νι­κής στιγ­μής και του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος.

Screen video για την περι­γρα­φή της κίνη­σης.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ — ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Παρό­λο που αρχι­κά το να υπο­λο­γί­σεις τη θέση, την ταχύ­τη­τα και τη μετα­τό­πι­ση φαί­νε­ται μία εύκο­λη υπό­θε­ση, συχνά όταν προ­σπα­θείς να λύσεις τις ασκή­σεις σου, μπερ­δεύ­ε­σαι. Ιδιαί­τε­ρα όταν πρέ­πει να βρεις το διά­στη­μα που έχει δια­νύ­σει ένα κινη­τό και τη μετα­τό­πι­σή του.

Ποιες όμως είναι οι δια­φο­ρές του δια­στή­μα­τος και της μετα­τό­πι­σης που σε μπερ­δεύ­ουν τόσο;

ΔΙΑΣΤΗΜΑΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
Εξαρ­τά­ται από τη δια­δρο­μήΔεν εξαρ­τά­ται από τη δια­δρο­μή
Η τιμή του είναι πάντα θετι­κήΗ τιμή της μπο­ρεί να είναι είτε θετι­κή είτε αρνη­τι­κή
Είναι μονό­με­τρο μέγε­θοςΕίναι δια­νυ­σμα­τι­κό μέγε­θος

ΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Φύλ­λο εργα­σί­ας 1

Φύλ­λο εργα­σί­ας 2

Φύλ­λο εργα­σί­ας 3

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ


περιγραφή της κίνησης: θέση, μετατόπιση, διάστημα: εφαρμογές

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *